W-stav logoStavební firma W-stav - stavby na klíč
  Stavební firma W-stav - stavby na klíč, rodinné domy, novostavby, rekonstrukce, fasády, sádrokartony, doprava a mechanizační práce.
historie a současnost

nabídka firmy

referenční zakázky

kontaktní informace

důležité dokumenty

systém řízení jakosti

typové projekty RD

 • výpis z obchodního rejstříku
 • živnostenský list
 • koncesní listina

  Čestná prohlášení zástupců firmy vyžadovaná zadavateli veřejných zakázek (stav k 17.11.2002):

  čestné prohlášení statutárního zástupce:

 • prohlašuji, že majetek společnosti W -stav s.r.o. nebyl prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a není v likvidaci
 • prohlašuji, že společnost W - stav s.r.o. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 • prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, trestný čin hospodářský a trestný čin proti majetku
 • prohlašuji, že společnost W - stav s.r.o. nemá splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  čestné prohlášení odpovědného zástupce:

 • prohlašuji, že jsem nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravující výkon odborné činnosti

 •  
   
   
    Provozovna: Nádražní 474, 543 01 Vrchlabí